Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Auteursinstructies Tijdschrift TandartsPraktijk

Artikel – Algemeen

 • Alle artikelen worden opgebouwd volgens een vast stramien. Zie document ‘Opbouw artikel TP’.
 • Een artikel in TP wordt door u geschreven ‘staande aan de behandelstoel’ – alsof u studenten stap voor stap door uw behandeling gidst. Een TP-artikel schrijven lijkt het meest op gewoon mondeling communiceren, maar wel strakker gestructureerd in overeenstemming met de volgorde van handelingen in de tijd. De lezer moet een artikel ontspannen kunnen lezen/volgen, zoals artikelen in een krant. In tegenstelling tot wetenschappelijke artikelen, waarin de communicatie van ondergeschikt belang is, is in TP toegankelijk taalgebruik van groot belang.
 • U kunt desgewenst in uw artikel met behulp van superschriftcijfers (1) verwijzen naar literatuur. Deze literatuuropgave dient u aan te leveren, maar wordt niet in TP geplaatst omdat TP geen wetenschappelijk tijdschrift is. Wel wordt in dat geval aan het eind van het artikel de vermelding geplaatst: ‘De bij dit artikel behorende literatuuropgave kan per e-mail worden opgevraagd bij de redactie via tpredactie@bsl.nl.’ De aanvragers ontvangen de lijst zo spoedig mogelijk.
 • Bij gebruik van afkortingen laat u die de eerste keer steeds voorafgaan door de volledige naam. Voorbeeld: ‘Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)’.

Artikel – Spelling en interpunctie

 • Gebruik de spelling zoals vastgelegd in de nieuwste editie van het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (de Van Dale), de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene boekje) en Pinkhof Geneeskundig woordenboek.
 • Noem productnamen en geneesmiddelen met hun generieke naam (stofnaam, zonder hoofdletter) en vermeld alleen waar nodig de merknaam (met hoofdletter, zonder het in Nederland betekenisloze ®- of ™-teken).
 • Titulatuur wordt met een kleine letter geschreven (professor). Afgekort eindigt een titel altijd met een punt. Meerdere titels worden gescheiden met een spatie (prof. mr. dr.).

Artikel – Opmaak

 • Lever uw manuscript conform bovengenoemde indeling zo ‘plat’ mogelijk aan, dus zonder allerlei vormgevingselementen aangezien die verloren gaan bij het opmaken van het manuscript door de vormgever/zetter.
 • Plak geen afbeeldingen in uw tekstbestand.
 • Verwijs naar voetnoten met het *-teken en zet de noot zelf aan het eind van uw artikel.

Afbeeldingen

Beeldmateriaal digitaal aanleveren. De volgende specificaties zijn hierbij van belang:

 • Afbeeldingen moeten als zelfstandige, losse, genummerde bestanden worden aangeleverd. Afbeeldingen opgeslagen in PowerPoint of Word worden niet geaccepteerd.
 • Foto’s moeten een resolutie van minimaal 300 dpi en een formaat van minimaal 6 x 9 cm hebben en opgeslagen zijn in het tiff-format.
 • Beschikt u uitsluitend over foto’s opgeslagen als jpeg/jpg (met de standaardresolutie van 72 dpi) dan moeten deze viermaal zo groot zijn als een tiff: 24 x 36 cm.
 • Lever nooit op de millimeter door u vastgestelde uitsnedes van foto’s aan. De vormgever heeft enige vrijheid nodig om foto’s te plaatsen.
 • Lijntekeningen moeten een resolutie van 1200 dpi hebben en zijn opgeslagen als een tiff-bestand. Tekeningen met grijswaarden moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi en zijn opgeslagen als een gray-scale.
 • Voor nadere informatie over illustratiemateriaal kunt u contact opnemen met de redactiecoördinator, via tpredactie@bsl.nl.

Rechten

De uitgever gaat ervan uit dat aangeleverde illustraties vrij van auteursrechten zijn. Verzeker u van toestemming van patiënten alvorens foto’s (ook röntgenfoto’s) ter publicatie aan te bieden (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vrijwaring

Door het inzenden van uw manuscript verklaart u impliciet dat het manuscript niet elders is aangeboden of gepubliceerd. U vrijwaart redactie en uitgever van alle vorderingen van derden op dit terrein. De beslissing over publicatie berust uitsluitend bij de redactie.

U wordt verzocht kennis te nemen van de standaardpublicatievoorwaarden van de uitgeverij, die u kunt vinden op www.bsl.nl.

Auteurshonorarium

Het auteurshonorarium bedraagt maximaal € 125,- per gedrukte pagina (incl. illustraties) bij een normale hoeveelheid redigeerwerk (eenmalig becommentariëren van uw bijdrage). In het geval van veel redigeerwerk wordt dit honorarium gesplitst in een deel voor de auteur en een deel voor de redacteur.

Kopij aanleveren

U kunt uw manuscript aanleveren bij de redactie via e-mail: tpredactie@bsl.nl

Ons postadres is:
Bohn Stafleu van Loghum
T.a.v. redactie TandartsPraktijk
Postbus 246
3990 GA  HOUTEN

 


Opbouw artikel voor TandartsPraktijk

 Een artikel in TP (TandartsPraktijk) kent een vaste structuur. U wordt verzocht deze aan te houden bij het schrijven ervan.

 Chapeau/Bovenkop

Een chapeau is een 1-regelige bovenkop die extra informatie biedt boven de hoofdkop van het artikel.
max. 45 tekens.

Titel/Kop

Houd de artikelkop zo kort en pakkend als mogelijk is. Het artikel wordt hiermee zeer kernachtig samengevat.

Voorbeelden:
Immediate dentin sealing
Het torquegevaar
Uitblinkers
Superbugs
max. 40 tekens

Inleiding

Dit deel geeft de lezer genoeg informatie om te weten waar het artikel over gaat, zonder een herhaling te zijn van de inhoud van het eigenlijke artikel. In de inleiding kunt u toelichten waarom u het artikel geschreven heeft, zonder op details in te gaan. Het moet een overkoepelende tekst zijn, die de lading van het artikel dekt en de lezer het artikel intrekt.
max. 75 woorden

Voorbeeld:
De uitdaging bij iedere parodontale behandeling is het verkrijgen van een stabiele parodontale situatie. In sommige situaties is er zelfs de mogelijkheid om verloren gegaan of beschadigd weefsel zodanig te herstellen dat de architectuur en functie van deze weefsels volledig hersteld worden. Dit volledige herstel heet parodontale regeneratie en is het ultieme doel bij parodontale behandeling. Helaas is er maar een beperkt indicatiegebied voor, zoals bij bepaalde angulaire botdefecten, furcaties en bij mucogingivale chirurgie. Dit artikel staat stil bij de mogelijkheden van parodontale regeneratie bij angulaire botdefecten met de verschillende indicatiegebieden en materialen.

Auteursnaam

Aan het begin van het artikel wordt uw naam vermeld, bestaande uit voor- en achternaam. Hetzelfde geldt voor eventuele co-auteurs.

CV

Hier licht u uw functie(s) in de tandheelkunde toe. Het gaat niet om een complete biografie.

Voorbeeld:
Dr. Hans van Pelt (RUG, 19..) is als tandarts-prosthodonist werkzaam bij PRO Rotterdam. Hij geeft keuzeonderwijs restauratieve tandheelkunde aan het UMCG en is redacteur van TP.max. 30 woorden

Tekst van het artikel

Deze ‘broodtekst’ vormt het eigenlijke artikel en wordt gevormd door uw aaneengesloten betoog, zonder andere tekstdelen zoals kaderteksten, bijschriften, chapeau/kop, inleiding, voetnoten enz.
1400-2500 woorden

Tussenkoppen
Voor de leesbaarheid en de structuur krijgen min of meer afgeronde tekstdelen in uw bijdrage een tussenkop. Zet deze vet.

Voorbeeld:
Zorgplan
Follow-up
Alternatieven
Kritische reflectie

Of u plaatst tussenkoppen om de verschillende fasen van de behandeling te onderscheiden.

Voorbeeld:
Behandelstrategie
Behandelplan
Voorbereiding
Labfase
Cementeren
Vervaardiging
Controle
Nazorg
Reflectie

Voor de lezer is het van belang dat uw bijdrage eindigt met een conclusie, een kritische beschouwing, een overdenking of een evaluatie van de zojuist beschreven behandeling.
2-3 regels

Afbeeldingen

Afbeeldingen zijn een trekker in het blad en kunnen illustratief dan wel meer informatief zijn. Let erop dat de afbeelding niet herhaalt wat in de broodtekst staat (denk aan de cijfermatige inhoud van een grafiek die dan niet ook in een tabel moet staan).
Afbeeldingen nemen de plaats van tekst in. Een foto van gemiddeld formaat neemt al gauw de ruimte van 200 woorden in. Is u een maximaal aantal te schrijven woorden opgegeven door de redactie, trekt u hier dan zelf woorden vanaf naar gelang het aantal illustraties.

Bijschriften bij afbeeldingen

Een afbeelding dient te worden voorzien van een bijschrift. Dit dient als trekker voor de lezer en is zeker ook bedoeld om een korte uitleg te geven over de afbeelding. Voeg de bijschriften direct na de broodtekst toe en zorg ervoor dat de nummering van de afbeeldingen overeenkomt met de eventuele verwijzing daarnaar in uw broodtekst. max. ca. 30 woorden per bijschrift

Tabellen

Tabellen geven kort en duidelijk informatie weer die niet in gewone tekst is opgenomen. Ze nemen relatief veel ruimte in. Houd u er dus rekening mee dat een tabel van ca. 10 rijen een halve tijdschriftpagina en een tabel van 25 rijen een hele tijdschriftpagina in beslag neemt. Vergeet niet de tabel een titel/kop te geven.

Geef een tabel niet uitgebreid vorm maar houd het bij de simpele basis:

Tabel 1 – TABELKOP
kolomkop 1 kolomkop 1 kolomkop 1

Voetnoten

Met het *-teken kunt u verwijzingen naar voetnoten opnemen in het artikel. Plaats de voetnoten zelf aan het einde van het artikel. ­

Videoverwijzingen

Als service naar de lezer kunt u onderaan uw artikel suggesties geven voor het bekijken van videomateriaal op bijvoorbeeld YouTube. Heeft u eigen videomateriaal dat u beschikbaar wilt stellen aan de lezers van TandartsPraktijk dan verzoeken wij u contact op te nemen met het redactiesecretariaat tpredactie@bsl.nl.

De video’s worden beschikbaargesteld aan de abonnees van TandartsPraktijk via www.tandartspraktijk.nl.

[Versie 11-1-2019]

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.